ODZIEŻ STRAŻACKA

ODZIEŻ SŁUŻBOWA I MUNDUROWA
ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA, ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA I SPORTOWA

Aktualności


Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy o wynikach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 POIR – Bony na innowacje dla MŚP dokonywanym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź.

Oferta ta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i została wybrana przez Zamawiającego.

Protokół z postępowania w formie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  nr. 1/BON/2017

Informacja o wyniku postępowania nr. 1/BON/2017